Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ chốt

13/Th7/2016 4:56 chiều

Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số: 14/GSM-HĐQT-NQ ngày 13/7/2016 về việc: Phê duyệt các nội dung sau:

  1. Miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Huy Hùng – Sinh năm: 1965; Trình độ: Thạc sỹ Quản trị dự án; Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác.
  2. Bổ nhiệm Ông: Hoàng Minh Thuận; Sinh năm: 1973; Trình độ: Tiến sỹ công trình thủy; chức vụ hiện tại: Giám đốc Ban kinh tế TCT Sông Đà, Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn; Thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Hương Sơn: Tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn;