Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

21/Th5/2020 4:19 sáng

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn, Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 có sự hiện diện của các Ủy viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn có tên theo bảng tổng hợp kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.620.000 cổ phần, chiếm 82,697 % tổng số CP của Công ty.

Cùng tham dự với các cổ đông có sự hiện diện của các Quý vị là các Ủy viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty.

      Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có các nội dung chủ yếu như sau:

      Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội nghe “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiêm vụ năm 2020”, “Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019”. Tiếp theo Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và Báo cáo tài chính 2019 sau kiểm toán;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2019;

5. Kế hoạch SXKD năm 2020;

6. Kế hoạch đầu tư năm 2019;

7. Phương án nguồn vốn thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

8. Quyết toán thù lao: HĐQT, BKS 2019, Kế hoạch năm 2020;

9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

10. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.

11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

12. Bổ nhiệm bổ sung Ủy viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội thành công tốt đẹp với sự biểu quyết Nhất trí cao của các cổ đông tham dự Đại hội./.

Nghị quyết Đại hội được đăng tải tại mục: Quan hệ cổ đông