Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

21/Th5/2021 4:19 sáng

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn, Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 có sự hiện diện của các Ủy viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn có tên theo bảng tổng hợp kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.779.100 cổ phần, chiếm 83,254 % tổng số CP của Công ty.

Cùng tham dự với các cổ đông có sự hiện diện của các Quý vị là các Ủy viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty.

      Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có các nội dung chủ yếu như sau:

      Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội nghe “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiêm vụ năm 2021”, “Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020”. Tiếp theo Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và Báo cáo tài chính 2020 sau kiểm toán;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020;

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2020;

5. Kế hoạch SXKD năm 2021;

6. Thực hiện đầu tư phát triển Dự án Nhà máy điện mặt trời Hương Sơn

7. Kế hoạch đầu tư năm 2021;

8. Phương án nguồn vốn thực hiện các Dự án đầu tư

9. Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

10. Quyết toán thù lao: HĐQT, BKS 2020, Kế hoạch năm 2021;

11. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

12. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

14. Bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội thành công tốt đẹp với sự biểu quyết Nhất trí cao của các cổ đông tham dự Đại hội./.

Nghị quyết Đại hội được đăng tải tại mục: Quan hệ cổ đông