Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/Th5/2023 4:19 chiều

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn, Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có sự hiện diện của các Ủy viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn có tên theo bảng tổng hợp kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 24.845.300 cổ phần, chiếm 86,987 % tổng số CP của Công ty.

Cùng tham dự với các cổ đông có sự hiện diện của các Quý vị là các Ủy viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty.

      Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có các nội dung chủ yếu như sau:

      Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội nghe “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiêm vụ năm 2023”, “Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022”. Tiếp theo Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và Báo cáo tài chính 2022 sau kiểm toán;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2022;

5. Kế hoạch SXKD năm 2023;

6. Thực hiện đầu tư phát triển các Dự án năng lượng tái tạo

7. Kế hoạch đầu tư năm 2023;

8. Quyết toán thù lao: HĐQT, BKS 2020, Kế hoạch năm 2021;

9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

12. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.

Đại hội thành công tốt đẹp với sự biểu quyết 100% nhất trí của các cổ đông tham dự Đại hội./.

Nghị quyết Đại hội được đăng tải tại mục: Quan hệ cổ đông