Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

25/Th5/2019 12:26 sáng

     

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn, Ngày 25 tháng 5 năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 có sự hiện diện của các Ủy viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn có tên theo bảng tổng hợp kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.668.050 cổ phần, chiếm 82,866 % tổng số CP của Công ty.

Cùng tham dự với các cổ đông có sự hiện diện của các Quý vị là các Ủy viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty.

      Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty có các nội dung chủ yếu như sau:

      Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội nghe “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiêm vụ năm 2019”, “Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018”. Tiếp theo Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và Báo cáo tài chính 2018 sau kiểm toán;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2018;

5. Kế hoạch SXKD năm 2019;

6. Thực hiện đầu tư phát triển Dự án Nhà máy điện mặt trời Hương Sơn;

7. Kế hoạch đầu tư năm 2019;

8. Quyết toán thù lao: HĐQT, BKS 2018, Kế hoạch năm 2019;

9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

10. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đăng tải tại mục: Quan hệ cổ đông

Nguồn: Thư ký HĐQT./.