,

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

23/Th12/2017 4:25 chiều

Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn công bố danh sách cán bộ chủ chốt Công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

     1.  Ông Nguyễn Thanh Hải  – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

     2.  Ông Nguyễn Huy Hùng  – Chức vụ TV HĐQT

     3.  Bà Trần Thị Kim Thoa    – Chức vụ TV HĐQT

     4. Bà Nguyễn Thị Hà          – Chức vụ TV HĐQT

     5.  Ông Trương Hữu Phúc   – Chức vụ TV HĐQT

     6.  Ông Bùi Chí Thiệp         – Chức vụ TV HĐQT

     7.  Ông Nguyễn Mạnh Thái – Chức vụ TV HĐQT

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2020

    Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

      1.  Ông Phạm Tiến Dũng – Chức vụ TV Ban kiểm soát;

      2.  Ông Trần Đức Tao      – Chức vụ TV Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016-2020