Ngày 09 tháng 6 năm 2015 Công ty CP thủy điện Hương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

09/Th6/2015 1:31 sáng

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2015 tại trụ sở Công ty, Công ty CP thủy điện Hương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

– Nội dung báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015;

– Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2014;

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

– Kế hoạch đầu tư năm 2015;

– Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

– Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội cổ đông thống nhất theo hình thức biểu quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký ban hành Nghị quyết thông qua những nội dung trên để triển khai thực hiện trong năm 2015. (Được đăng tải tại liên kết sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

 

Nguồn: Thư ký Hội đồng quản trị./.