Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018

28/Th3/2018 2:59 sáng

 Năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra như Sản lượng, Doanh Thu và đặc biệt là lợi nhuân. 

 Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017, đặc biệt với sự quản lý của các nhà đầu tư mới (Tư nhân), Hội đồng quản trị đã đặt ra chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 (Nghị quyết số 03/GSM-HĐQT-NQ ngày 28/3/2018 ) gồm các chỉ tiêu chính như sau:

         * Sản lượng điện thương phẩm           :      120 Triệu Kwh

         * Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh      :      136,413 Tỷ đồng

         * Doanh thu                                      :      124,012 Tỷ đồng

         * Tổng chi phí                                   :      112,539 Tỷ đồng

         * Lợi nhuận trước thuế                       :      11,472 Tỷ đồng

         * Nộp ngân sách Nhà nước                 :      27,048 Tỷ đồng

         * Kế hoạch đầu tư                              :      65 Tỷ đồng

Nguồn: Thư ký HĐQT./.