Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022

28/Th3/2022 2:59 sáng

 Năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra như Sản lượng, Doanh Thu và đặc biệt là lợi nhuân. 

 Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị đã đặt ra chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

         * Sản lượng điện thương phẩm           :      113,4 Triệu Kwh

         * Doanh thu                                      :      121,93 Tỷ đồng

         * Tổng chi phí                                   :      105,17 Tỷ đồng

         * Lợi nhuận trước thuế                       :      16,87 Tỷ đồng

         * Nộp ngân sách Nhà nước                 :      29,55 Tỷ đồng

         * Kế hoạch đầu tư                              :      144,64 Tỷ đồng

Nguồn: Thư ký HĐQT./.