Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

30/Th12/2016 3:41 sáng

         Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017: Theo Nghị quyết số 344/TCT-HĐTV ngày 28/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà – Cổ đông chi phối ( Hiện đang chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2017):

         * Sản lượng điện thương phẩm           :      100 triệu Kwh

         * Tổng giá trị sản xuất kinh doanh      :      106,300 tỷ đồng

         * Doanh thu                                      :      96,710 tỷ đồng

         * Tổng chi phí                                   :      96,696 tỷ đồng

         * Lợi nhuận                                       :      14 triệu đồng

         * Nộp ngân sách Nhà nước                 :      20,897 tỷ đồng

         * Kế hoạch đầu tư                              :      84,7 tỷ đồng