GSM thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

07/Th6/2017 3:16 sáng

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, GSM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

        Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Mục: “Quan hệ cổ đông”. Thông báo mời họp này đã được gửi tới tất cả các Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông gửi kèm Tài liệu (Được chốt bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam). Nếu cổ đông nào chưa nhận được giấy mời nhưng có tên trong danh sách thì vẫn có quyền tham dự Đại hội. Vui lòng xác nhận tham dự (xác nhận Ủy quyền) theo mẫu gửi kèm Tài liệu Họp và gửi về Công ty theo địa chỉ trên trước ngày 19/6/2017./.