,

GSM bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

10/Th5/2018 3:11 sáng

Nhằm đáp ứng hiệu quả cao nhất cho công tác quản lý điều hành Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2; GSM đã bổ nhiệm bổ sung Tổng giám đốc điều hành.

 

Ngày 10/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đã ban hành Quyết định số: 08/GSM-HĐQT-QĐ về việc Bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Đặng Văn Thế, Sinh năm 1948, Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP thủy điện Hương Sơn kể từ ngày 10/5/2018.

Nhiệm vụ của Tổng giám đốc điều hành được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty.