GSM bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

06/Th5/2021 3:11 chiều

Nhằm đáp ứng hiệu quả cao nhất cho công tác quản lý điều hành Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2; GSM đã bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành mới.

Ngày 06/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đã ban hành Quyết định số: 07/GSM-HĐQT-QĐ về việc Bổ nhiệm Ông Phạm Tiến Dũng, Sinh năm 1981, Nghề nghiệp: Cử nhân tin học, trung cấp kế toán, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn, là Người đại diện theo Pháp Luật Công ty CP thủy điện Hương Sơn trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 06/05/2021.

Nhiệm vụ của Tổng giám đốc điều hành được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty.