Điều chỉnh quy hoạch Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

10/Th3/2016 8:06 sáng

Ngày 10 tháng 3 năm 2016 Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 929/QĐ- BCT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc.

Điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc (Đã được Bộ công thương phê duyệt tại Quyết định 2668/QĐ_BCT ngày 20/5/2010) đối với Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 với các nội dung sau:

  1. Vị trí xây dựng: Sông Nậm Chốt (nhánh cấp 1 của Sông Ngàn Phố) thuộc địa bàn xã Sơn Kim1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;       
  2. Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác của Dự án: Dự án có nhiệm vụ chính là phát điện lên hệ thống điện Quốc gia. Sơ đồ khai thác gồm Đập dâng kết hợp Đập tràn trên Sông Nậm Chốt, tuyến năng lượng bờ trái và Nhà máy thủy điện kiểu hở xả lại Sông Nậm Chốt;
  3. Các thông số chính sau khi điều chỉnh: 

– Diện tích lưu vực đến tuyến đập Flv (km2): 90,7; 

– Mực nước dâng bình thường (m) : 283,5;

– Mực nước chết (m): 282;

– Mực nước hạ lưu Nhà máy nhỏ nhất (m): 198,2;

– Công suất lắp máy (MW): 6,4;                           

– Điện lượng bình quân nhiều năm (Triệu Kwh): 21,8.