Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn

18/Th5/2016 9:30 sáng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tài liệu đăng tải tại Mục: ” Quan hệ cổ đông”

IMG_0001

Lưu ý: Quý Cổ đông gửi Xác nhận hoặc ủy quyền theo mẫu (Mail: danhcong88@gmail.com hoặc Fax: 0393.876.017) đến Công ty CP thủy điện Hương Sơn trước ngày 24/5/2016 để thư ký HĐQT tập hợp lập danh sách quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.  Xác nhận gửi đến Công ty sau ngày 24/5/2016 xem như không có hiệu lực. Xin trân trọng cảm ơn!