GSM tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Năm 2017

23/Th12/2017 4:43 chiều

Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn (GSM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – Năm 2017 để thông qua một số nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công tác đầu tư, xử lý nợ quá hạn và sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động quản trị.

Đại hội đồng cổ đông được diễn ra với các nội dung chính như sau:

Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn

– Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3000333195 cấp sửa đổi lần thứ 10, ngày 21/11/2012, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

– Mã chứng khoán: GSM.

– Trụ sở: Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

– Điện thoại: 02393 876 017;        Fax: 02393 876 017

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

   1. Thời gian họp: 7 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2017.

   2. Địa điểm: Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

   3. Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Minh Thuận       Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

       Thư ký Đại hội:   Ông Nguyễn Danh Công     Chức vụ: Thư ký HĐQT

   4. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.788.989 cổ phần, chiếm 83,289 % tổng số CP của Công ty. Trong đó có các cổ đông lớn tham dự (Ủy quyền) gồm: Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành (24%), TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (19,747 %), Công ty TNHH Đại Hiệp (10,0001%), Nguyễn Thị Nhân Ái (10,12%), Nguyễn Mạnh Thái (9,95%), Bùi Chí Thiệp (6,06%)        

    Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

      1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

      1.1. Miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị:

      – Hoàng Minh Thuận – Lý do: TCT Sông Đà thoái vốn

      – Nguyễn Văn Hiếu   – Lý do: TCT Sông Đà thoái vốn

      – Trần Công Hòe      – Lý do: TCT Sông Đà thoái vốn

      – Võ Thị Hoa            – Lý do:  Có đơn từ chức

      1.2. Miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát:

       – Nguyễn Thị Tuyết Mai   – Lý do: TCT Sông Đà thoái vốn

       – Phan Thị Huế               – Lý do: Có đơn từ chức

      2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 là: 07 Người.

      3. Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị theo quy định tại Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng

      4. Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2: Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, trên nguyên tắc:

    – Kế thừa toàn bộ công việc, hồ sơ lập dự án đầu tư;

    – Trên cơ sở rà soát, cập nhật chế độ, chính sách về dự án đầu tư của Tư vấn lập dự án đầu tư – Viện thủy điện và năng lượng tái tạo. Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với đớn giá, quy định hiện hành. Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư;

    – Cơ cấu Nguồn vốn:

    + Vốn vay tối đa chiếm 70% Tổng mức đầu tư;

    + Vốn tự có tối thiểu chiếm 30% Tổng mức đầu tư, bằng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn để đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Hương sơn 2

      5.  Phương án xử lý trả nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB):

    – Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh gia hạn thời gian trả nợ (kéo dài thời hạn trả nợ) và cơ cấu khoản nợ quá hạn của Công ty tại VDB;

    – Huy động theo hình thức vay vốn dài hạn từ các tổ chức, cá nhân khác để trả nợ (theo mức lãi suất như vay vốn của các ngân hàng thương mại).

     6. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

     6.1. Bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị:

     –  Nguyễn Thanh Hải – Sinh năm 1970,  Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT

     –  Trần Thị Kim Thoa  – Sinh năm 1966, Giữ chức vụ TV HĐQT

     –  Nguyễn Huy Hùng – Sinh năm 1965,  Giữ chức vụ TV HĐQT

     –  Trương Hữu Phúc – Sinh năm 1966,   Giữ chức vụ TV HĐQT

     –  Bùi Chí Thiệp – Sinh năm 1989,         Giữ chức vụ TV HĐQT

     –  Nguyễn Mạnh Thái – Sinh năm 1991, Giữ chức vụ TV HĐQT

        6.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

      –  Phạm Tiến Dũng – Sinh năm 1981 giữ chức vụ TV Ban kiểm soát;

      –  Trần Đức Tao – Sinh năm 1967 giữ chức vụ TV Ban kiểm soát;