Đại hội Chi bộ Tổ chức Kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020

07/Th11/2017 10:24 sáng

 Ngày 07 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần thuỷ điện Hương Sơn – xã Sơn Kim 1 – huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh. Đại hội Chi bộ Tổ chức kinh tế tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đồng chí Trần Công Hòe – Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng

hai Đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Tổ chức – Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ I (năm 2015 – 2017);

2. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (năm 2017 – 2020) với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Mục tiêu:

– Thực hiện sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

– Triển khai dự án thủy điện Hương Sơn bậc 2 theo tiến độ đã được phê duyệt.

2.2. Kế hoạchSXKD

– Một số chỉ tiêu chính sau:

TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm

2018

Năm

 2019

Năm

 2020

1 Tổng sản lượng Triệu Kwh 110 110 131
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 111 111 166,4
3 Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 22 22 29,9
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 10,5 14,3 46,2
5 Thu nhập bình quân Triệu đồng 8,1 8,4 9,0

2.3. Các chỉ tiêu khác:
– Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh.

– 25% đảng viên đủ tư  cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– 75% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đến năm 2020 kết nạp và tiếp nhận sinh hoạt ít nhất 02 Đảng viên mới.

4. Thông qua Chương trình hành động của Đại hội.

5. Thông qua kết quả bầu cử Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 bao gồm các đồng chí có tên và giữ chức vụ như sau:

–  Đ/C: Nguyễn Văn Hiệp – Bí thư Chi bộ;

–  Đ/C: Nguyễn Huy Tuấn – Phó Bí thư Chi bộ;

6. Đại hội giao nhiệm vụ cho Chi uỷ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tổ chức kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020.