Công bố Báo cáo tài chính năm 2017

27/Th3/2018 4:04 sáng

        Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán và các quy định hiện hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, GSM đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và giải trình về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán (Có Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán tại mục: Quan hệ cổ đông);