,

Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

02/Th12/2014 1:41 chiều

                 


             

                 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 C.TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———————————–                                         —————————–

                   Số:  188   /HS-HĐQT-TB                                           Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

      Về việc: Đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

THÔNG BÁO

 VỀ VIỆC ĐỔI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

         Kính gửi:       Quý cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

     Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

     Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 29/HS-HĐQT-NQ ngày 14/11/2014 của HĐQT Công ty V/v: Phê duyệt thực hiện và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đăng ký cổ phiếu công ty CP thủy điện Hương Sơn trên sàn giao dịch Upcom.

      Hiện nay Công ty CP thủy điện Hương Sơn đang thực hiện đăng ký cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch Upcom, đảm bảo việc giao dịch cho các Cổ đông Công ty trên sàn giao dịch. Công ty CP thủy điện Hương Sơn trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty CP thủy điện Hương Sơn để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam . Cụ thể:

1.     Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn đã cấp sổ trước ngày 24/11/2014;

2.     Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/12/2014 đến ngày 05/2/2015

3.     Địa điểm áp dụng:  Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Trụ sở chính

Địa chỉ : Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3773 7070 / 6271 7171 Máy lẻ: 5705 ; Fax: (04) 3773 9058

4.     Hồ sơ: Cổ đông khi đến địa điểm làm thủ tục đổi sổ cần mang theo:

–    Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đã được Công ty CPTĐ Hương Sơn cấp trước ngày 24/11/2014)

–     Chứng minh thư nhân dân (bản gốc)

–     Giấy ủy quyền có xác nhận của phòng Công chứng (trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp đến làm thủ tục đổi sổ).

      Lưu ý: Khi đến địa điểm trên để đổi sổ, Công ty cổ phần chứng khoán FPT sẽ hỗ trợ các cổ đông mở tài khoản giao dịch.

      Vì mục tiêu đảm bảo lợi ích, quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho các Cổ đông. Công ty CP thủy điện Hương Sơn kính đề nghị các Cổ đông quan tâm thực hiện./.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi gửi:                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như kính gửi                                                                                CHỦ TỊCH

– Cty tư vấn FPT                                                                              (Đã ký)

– Ban TGĐ (TH)                                                                     NGUYỄN HUY HÙNG

– Lưu VP HĐQT