Xin ý kiến cổ đông thông qua quyết toán dự án hoàn thành Thủy điện Hương Sơn – Lần 2

10/Th12/2014 2:02 chiều

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông thông qua quyết toán dự án hoàn thành Thủy điện Hương Sơn bằng hình thức phiếu ý kiến – Lần 2

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

HĐQT C.TY CPTĐ HƯƠNG SƠN

Số:   06  /HS-HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hà Tĩnh, ngày  03 tháng  12  năm 2014

 

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin ý kiến thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn)

 

Kính gửi:  Các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

Căn cứ:

– Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuỷ điện Hương Sơn;

– Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước;

– Quyết định số: 03/HS-HĐQT-QĐ ngày 23/1/ 2014 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Phê duyệt tổng dự toán hiệu chỉnh công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn;

– Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn ngày 24/6/2014 của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội;

– Báo cáo thẩm tra số 02/HS-TTTr-BC ngày 27/6/2014 của Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành – Công ty CP thủy điện Hương Sơn V/v: Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình thủy điện Hương Sơn.

– Tờ trình số: 25/HS-TGĐ-TT ngày 30/6/2014 của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn về việc: Xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn.

Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã Phát hành phiếu lấy ý kiến cổ đông (Có Tờ trình số: 05/HS-HĐQT-TT ngày 17/10/2014 của HĐQT V/v: Xin ý kiến thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn và Dự thảo Nghị quyết kèm theo) được đăng tải trên Website của Công ty. Tuy nhiên đến thời điểm này, Công ty chưa nhận được ý kiến của các quý cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin gửi trình lại lần nữa. Rất mong nhận được ý kiến của quý cổ đông để Công ty có cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước hiện hành. Nội dung cụ thể như sau:

I. Quyết toán dự án hoàn thành:

– Tên dự án: Dự án nhà máy thuỷ điện Hương Sơn

– Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn

– Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh

– Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ năm 2004 đến năm 2012;

II. Kết quả đầu tư:

  1. Nguồn vốn đầu tư :

                                                                                         Đơn vị: đồng

Nguồn

Tổng mức đầu tư

Thực hiện

1

2

3

Tổng số 833.090.977.616 767.189.381.233
– Vốn vay Ngân hàng PT Việt Nam – CN Hà Tĩnh- Vốn vay các Ngân hàng Thương mại- Vốn cổ phần 414.000.000.000168.688.000.000

250.402.977.616

378.146.633.520166.904.897.371

222.137.850.342

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung

Giá trị

Tổng dự toán

Quyết toán

1 Đền bù, giải phóng mặt bằng

7.399.147.000

7.399.146.940

2 Xây dựng

525.293.268.564

511.136.328.500

3 Thiết bị

131.595.782.918

131.580.582.956

4 Quản lý dự án

     29.937.205.021

27.929.121.476

5 Tư vấn

40.743.186.400

40.369.261.549

6 Chi phí khác

94.649.899.141

94.030.002.055

Tổng cộng

829.618.488.983

812.444.443.476

(Chi tiết có báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành kèm theo)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

                                                                                                                                               Đơn vị: đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý
Giá trị thực tế Giá trị quy đổi Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

1

2 3 4

5

Tổng số

790.150.943.884

790.150.943.884

1- Tài sản cố định

790.150.943.884

790.150.943.884

2- Tài sản lưu động

0

0

III. Trách  nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

– Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn

Số tiền

Ghi chú

1 2 3
Tổng số

812.444.443.476

 
– Vốn ngân sách nhà nước- Vốn vay tín dụng, vốn cổ phần- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh- Vốn khác

812.444.443.476

 

– Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24 tháng 06 năm 2014 là :

Tổng nợ phải thu: 1.721.935.852 đồng

Tổng nợ phải trả: 46.438.971.005 đồng

( Chi tiết công nợ có trong báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản  cố định (đồng)

Tài sản  lưu động (đồng)

1

2

3

Công ty cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn

790.150.943.884

IV. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn kính trình các cổ đông Công ty thông qua để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của Nhà Nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Xin gửi kèm phiếu xin ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng cổ đông Công ty.

Xin được quý cổ đông cho ý kiến và gửi về cho Công ty CP thủy điện Hương Sơn trước ngày 19/12/2014.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– Như kính gửi;

– Lưu TCKT-KT, TCHC.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Nguyễn Huy Hùng