Công ty CP thủy điện Hương Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

30/Th5/2024 2:46 chiều

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn, Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội cùng thảo luận, xem xét, biểu quyết một số nội dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

     Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.820.000 cổ phần, chiếm 83,398 % tổng số CP của Công ty.

      Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có các nội dung chủ yếu như sau:

      Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội nghe “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiêm vụ năm 2024”, “Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023”. Tiếp theo Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và Báo cáo tài chính 2023 sau kiểm toán;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2023;

5. Kế hoạch SXKD năm 2024;

6. Thực hiện đầu tư phát triển các Dự án năng lượng tái tạo

7. Kế hoạch đầu tư năm 2024;

8. Quyết toán thù lao: HĐQT, BKS 2023, Kế hoạch năm 2024;

9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

10. Thay đổi, bổ sung nội dung Đăng ký doanh nghiệp

11. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.

Ông Phạm Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội
Ông Nguyễn Đình Toàn – Ủy viên HĐQT GSM (Chủ tịch HĐQT Cổ đông TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP) phát biểu tại Đại hội

Đại hội thành công tốt đẹp với sự biểu quyết 100% nhất trí của các cổ đông tham dự Đại hội./.