Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

22/Th6/2017 2:08 sáng

            Ngày 21 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Công ty, Công ty CP thủy điện Hương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – GSM

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2016;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

6. Kế hoạch đầu tư năm 2017;

7. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

8. Bổ nhiệm TV HĐQT;

9. Miễn nhiệm, bầu bổ sung TV BKS;

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội cổ đông thống nhất theo hình thức biểu quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký ban hành Nghị quyết thông qua những nội dung trên để triển khai thực hiện trong năm 2017. (Được đăng tải tại liên kết sau: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017)

Nguồn: Thư ký HĐQT./.