Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

26/Th5/2016 6:37 chiều

Ngày 26 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở Công ty, Công ty CP thủy điện Hương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

20160526_075534

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

– Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016;

– Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2015;

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;

– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

– Kế hoạch đầu tư năm 2016;

– Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2;

– Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

– Miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại TV HĐQT và TV BKS;

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội cổ đông thống nhất theo hình thức biểu quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký ban hành Nghị quyết thông qua những nội dung trên để triển khai thực hiện trong năm 2016. (Được đăng tải tại liên kết sau: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016)

Thư­ ký Hội đồng quản trị Công ty.