Thông báo về việc lấy ý kiến thống nhất quyết toán dự án hoàn thành

03/Th12/2014 2:57 chiều

     Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị đã phát hành Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thống nhất thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn . Thời hạn gửi phiếu ý kiến trước ngày 06/11/2014.


 

 

   TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

  C.TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  ——————————                                                                ——————————–

      Số:  193  /HS-HĐQT-TB                                                 Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Về việc: Phê duyệt quyết toán dự án Hoàn thành                       

 

THÔNG BÁO

 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

 

         Kính gửi:       Quý cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

 

         Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị đã phát hành Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thống nhất thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn (Theo Tờ trình số:  05/HS-HĐQT-TT ngày 17/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Về việc: Xin ý kiến thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn). Thời hạn gửi phiếu ý kiến trước ngày 06/11/2014.

         Đến nay, đã hết thời hạn gửi phiếu ý kiến. Công ty sẽ tổ chức tập hợp ý kiến của các cổ đông làm cơ sở để Hội đồng quản trị ra Nghị quyết phê duyệt.

         Vì mục tiêu đảm bảo lợi ích, quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho các Cổ đông. Công ty CP thủy điện Hương Sơn kính thông báo tới các Cổ đông được biết./.

         Xin trân trọng thông báo!

Nơi gửi:                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như kính gửi                                                                         CHỦ TỊCH

– Ban TGĐ (TH)                                                                        (Đã ký)

– Lưu VP, HĐQT                                                              NGUYỄN HUY HÙNG