Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

21/Th5/2021 4:25 sáng

Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn công bố danh sách cán bộ chủ chốt Công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

     1.  Ông Nguyễn Thanh Hải   – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

     2.  Ông Nguyễn Đình Toàn   – Chức vụ TV HĐQT

     3.  Bà Trần Thị Kim Thoa     – Chức vụ TV HĐQT

     4. Bà Nguyễn Thị Minh        – Chức vụ TV HĐQT

     5.  Ông Nguyễn Bá Thiên     – Chức vụ TV HĐQT

     6.  Ông Nguyễn Huy Tuấn     – Chức vụ TV HĐQT

     7.  Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Chức vụ TV HĐQT

    Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

      1.  Ông Bùi Văn Minh             – Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát;

      2.  Ông Nguyễn Thế Tuấn      – Chức vụ TV Ban kiểm soát;

      3.  Ông Lê Hồng Sơn              – Chức vụ TV Ban kiểm soát