,

Quy trình vận hành hồ chứa theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018

18/Th12/2021 8:10 sáng

Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Có file PDF được đính kèm dưới đây: