Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

20/Th5/2018 12:54 sáng

       

      Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn, Ngày 19 tháng 5 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 có sự hiện diện của:

– Các cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn có tên theo bảng tổng hợp kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.720.489 cổ phần, chiếm 83,049 % tổng số CP của Công ty.

– Cùng tham dự với các cổ đông có sự hiện diện của các Quý vị là các Ủy viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty.

  • Đoàn Chủ tịch gồm 2 người:

      1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

      2. Ông Nguyễn Huy Hùng – Ủy viên HĐQT – Thành viên

  • Thư ký Đại hội:

      Ông Nguyễn Danh Công – Thư ký HĐQT.

     Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty có các nội dung chủ yếu như sau:

      Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội nghe “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiêm vụ năm 2018”, “Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017”. Tiếp theo Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội:

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/05/21/19052018_GSM_BB%20DHDCD%202018.pdf

Nghị quyết Đại hội:

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/05/21/19052018_GSM_NQ%20DHDCD%202018.pdf

Nguồn: Thư ký HĐQT./.