Công bố đơn vị soát xét 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

17/Th7/2015 2:39 sáng

    Ngày  08   tháng 7 năm 2015, Công ty công bố thông tin đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC kết thúc năm tài chính năm 2015. Là Công ty đại chúng quy mô nhỏ nên việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm là nghĩa vụ phải thực hiện. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong tài chính, Công ty đã thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Chi tiết xem tại: Đơn vị soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2015