Cơ hội đầu tư dự án Thủy điện Hương Sơn 2

03/Th12/2014 3:05 chiều

Căn cứ Nghị quyết thông qua của HĐTV Tổng Công ty Sông Đà (cổ đông chi phối) và ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đông quản trị Công ty đã ra Nghị quyết phê duyệt Cơ hội đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2