Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

05/Th5/2017 3:53 chiều

       Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 5, Điều 24 Điều lệ Công ty CP thủy điện Hương Sơn; ngày 05/5/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

        Bổ nhiệm bổ sung Ông: Nguyễn Văn Hiếu; Sinh năm 1977, Trình độ học vấn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Ban chiến lược Tổng công ty Sông Đà; tạm giữ chức vụ Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 (Thay Ông Nguyễn Huy Hùng – Lý do: Chuyển công tác) cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận.